Lions Club Duszniki-Zdrój
We serve

 

Termin V Rajdu ustalono na 24 czerwca 2017

Zbiórka Załóg parking przy Ośrodku Biathlonowym "Duszniki Arena" Jamrozowa Polana (zgłoszenia załóg do godz. 9,00)

    
                                              

 


 

Cel imprezy:integracja członków Lions Klub Duszniki Zdrój oraz   uczestników pochodzących z innych klubów,  aktywne  zapoznanie się z walorami turystycznymi Ziemi Kłodzkiej, pogranicza polsko-czeskiego  oraz wspomożenie funduszu charytatywnego

1. Definicje dotyczące imprezy 

1.1  Amatorski Turystyczny Rajd Samochodowy Lions Klub Duszniki Zdrój zwany dalej TRSL jest popularną imprezą samochodową,  o charakterze zamkniętym, w którym dopuszcza się udział załóg składających się z minimum z kierowcy i pilota (dopuszczalne są inne osoby towarzyszące).

1.2  Warunkiem  udziału w TRSL jest  członkostwo minimum 1 uczestnika załogi  samochodu w  Lions Klub Polska lub klubu Lions z innego kraju. Uczestnikami mogą być także osoby nie będące członkami Lions Klubu zaproszone przez członka Lions Club Duszniki Zdrój.

1.3  Nie wymaga się posiadania przez uczestników żadnych licencji sportowych. Nie wyklucza się z uczestnictwa osób posiadających takie licencje.

1.4   Uczestnik TRSL składając zgłoszenie przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin, a także  zobowiązuje się do uznawania jego postanowień za wiążące, od startu imprezy, do ostatecznego ogłoszenia wyników TRSL.  

 2. Zawartość imprezy

2.1 Uczestnicy imprezy TRSL, aby zostać sklasyfikowani w Rajdzie, powinni przejechać trasę rajdu od startu do mety oraz wykonać zadania i konkursy wynikające z dokumentu zawierającego opis trasy i zadań, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu, zwanego dalej <kartą drogową>.

2.2 Trasa Rajdu podzielona będzie na etapy, których przebieg wynikać będzie z dokumentów przekazanych uczestnikom na starcie do każdego etapu. Wszystkie próby o charakterze konkursowym będą zlokalizowane na terenach wyłączonych z ruchu publicznego (parkingi, place, tereny prywatne, itp.). Jazda okrężna po drogach publicznych, będzie odbywać się na odpowiedzialność każdego uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. Planowane przeciętne prędkości przejazdu, na poszczególnych odcinkach drogowych nie mogą przekroczyć 35 km/h.

2.3 Sposób pomiaru czasu na próbach i wartość  punktacji na konkursach będą zawarte w dokumentach Rajdowych<karcie drogowej lub itinererze>, które otrzyma każda załoga w kopercie startowej.

2.4 Zwycięzcą TRSL zostaje załoga, która spełni wszystkie wymagania regulaminowe i  z najlepszym łącznym  wynikiem wykona wszystkie zadania, konkursy i próby sportowe zawarte w  <karcie drogowej>

2.5 Przewiduje się 3 nagrody regulaminowe oraz dyplomy uczestnictwa .
3. Władze TRSL, decyzje bieżące i protesty.

3.1 Na czele władz TRSL stoi trzyosobowy organ nadzorujący – Zespół Sędziów (ZSTRSL)

  w skład, którego wchodzą:

  Przewodniczący : Lions Laurent

  Członek: Lions Czarek

  Członek: Lions Zdzichu

3.2 Przewodniczący i członkowie ZSTRSL muszą być powołani przez ogólne zebranie Lions Klub Duszniki Zdrój

3.3 Władzą wykonawczą i odwoławczą jest posiedzenie ZSTRSL, które podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów.

3.4 Regulamin nie przewiduje innych instancji odwoławczych

3.5.W razie wątpliwości co do treści zadań lub przebiegu trasy, przed przekroczeniem linii startu należy zwrócić się do jednego z  komisarzy wymienionych w regulaminie Rajdu, w celu uzyskania wyjaśnień. Po starcie do Rajdu Organizatorzy nie mają prawa do udzielania  wyjaśnień dotyczących istoty zadań rajdowych.

  Po starcie, reklamacje z tytułu niezrozumienia treści zadań, jak również, jak również niezrozumienia innych dokumentów rajdowych nie mogą być przyjęte do rozpatrzenie  przez Komisarzy.

3.6 Wszelkie protesty dotyczące przebiegu imprezy, prób i konkursów mogą być składane na ręce Przewodniczącego ZSTRSL, do 15 minut po przyjechaniu na metę ostatniej załogi, a protesty dotyczące klasyfikacji ostatecznej, do 15 minut po ogłoszeniu wyników prowizorycznych. Po tym czasie wyniki prowizoryczne stają się ostateczne  i nie mogą być zmienione pod żadnym warunkiem, nawet jeśli - po czasie przewidzianym na protesty- stwierdzono nieprawidłowości mogące skutkować zmianami w klasyfikacji.

4. Forma  zgłoszenia  do Rajdu.

4.1 Dokumentacja Rajdu będzie ogłoszona na stronie internetowej Lions Klubu Duszniki Zdrój co najmniej  na 1 miesiąc przed imprezą. Zgłoszenia załóg winny być składane u organizatora  tj.  w Lions Club Duszniki-Zdrój  lub za pośrednictwem Internetu ze strony http://www.lionsduszniki.org/dzialalność, na właściwych formularzach  zgłoszenia (Załącznik nr 1).  Do momentu  startu, dokumenty zgłoszeniowe  muszą być podpisane przez uczestnika będącego właścicielem auta.
 Pozostali członkowie załogi uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność, na zasadach zgodnych z przepisami  ruchu drogowego.

4.2 Termin zgłoszeń upływa  30 minut przed startem, a na wniosek Przewodniczącego Zespołu Sędziowskiego, może być dopuszczona dowolna, dodatkowa liczba załóg (z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych). Wysokość wpisowego określa się na 50 zł od uczestnika będącego kierowcą,  pilotem oraz od pozostałych członków załogi.  Dodatkowo przewiduje się minimalną wpłatę 5 zł od uczestnika, przeznaczoną  na fundusz charytatywny. Wpływy z Rajdu, przekraczające jego koszty organizacyjne, przekazane zostaną na fundusz charytatywny klubu.

4.3 Nie przewiduje się zwrotu wpisowego w razie nie wystartowania w imprezie.

4.4 Organizator TRSL ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

5. Wymogi techniczne samochodów, odpowiedzialność z tytułu udziału w imprezie

5.1 Samochody uczestniczące w imprezie TRSL powinny mieć ważne badanie techniczne, dopuszczające do ruchu na drogach publicznych. Kierowca powinien mieć przy sobie obowiązkowo ubezpieczenie OC, dowód rejestracyjny pojazdu i ważne prawo jazdy, a samochód na odpowiedzialność kierowcy, powinien być wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę.

5.2 Nie przewiduje się odrębnego badania technicznego samochodów uczestniczących w TRSL

5.3 Uczestnicy podpisując kartę zgłoszenia do imprezy TRSL,  zobowiązują się do nie składania żadnych roszczeń finansowych do organizatora tj. Lions Klubu Duszniki-Zdrój i jego członków, z tytułu strat i szkód wywołanych przez udział w imprezie.

5.4 Udział w rajdzie  jest dobrowolny, na własną odpowiedzialność uczestników. Osoby podpisane na karcie zgłoszenia, przyjmują na siebie, wszelkie roszczenia własne i osób trzecich z tytułu szkód wynikających z udziału w TRSL.
5.5 Organizator, biorąc pod uwagę dobrowolność uczestnictwa w TRSL oraz ustalenia wynikające z punktu 5.3 oraz 5.4 nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody spowodowane podczas trwania TRSL, zarówno w stosunku do załóg, ich sprzętu, a także  spowodowanych  przez uczestników, szkód i wynikających z tego roszczeń osób trzecich. 

6. Obowiązki załóg.

6.1 Obowiązkiem załogi jest:

-przejechanie całej trasy i wykonanie wszystkich zadań, prób sportowych i konkursów zgodnie z dokumentami Rajdu<kartą drogową(itinererem)>.

-stosowanie się do przepisów prawa o ruchu drogowym

-udzielanie pomocy innym uczestnikom TRSL w sytuacjach tego wymagających

-stosowanie się do uwag i wezwań przewodniczącego ZSTRSL lub jego członków

-uczestniczenie w ceremonii ogłoszenia wyników TRSL

-odbycia wszystkich prób oraz przejazd całej trasy w zapiętych pasach bezpieczeństwa,  z włączonymi światłami  mijania i  zamkniętymi szybami.

- na próbach sportowych załoga obowiązana jest zatrzymać samochód w taki sposób, aby: linia obrysu auta znajdowała się poza linią  ograniczającą rozmiar elementu próby(co jest sygnalizowane przez komisarza opuszczeniem ręki), a na mecie tak  aby linia mety znalazła się miedzy osiami samochodu. Wtedy uznaje się, że próba została zakończona.

6.2 Załoga we własnym zakresie powinna umieścić w miejscu wyznaczonym przez organizatora, numery startowe,  w formie ogłoszonej na 30 min. przed startem do TRSL.

6.3 Uczestnicy TRSL są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na tych drogach zasad i przepisów,  w szczególności dotyczących ograniczenia prędkości.  Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem.

6.4 W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, uczestnik TRSL kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd,  udzielić pomocy poszkodowanym,  powiadomić policję i władze Rajdu  o zdarzeniu oraz  pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji.

6.5 Uczestnik zobowiązuje się przyjąć wyniki TRSL jako ostateczne, jeśli nie złożył w czasie określonym w regulaminie, stosownego protestu lub jego protest został oddalony przez Komisję Sędziowską.

7.Przepisy końcowe

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających,  jak również do całkowitego odwołania TRSL

 Zatwierdzono przez Zarząd Lions Klub Duszniki Zdrój,  w kwietniu 2016

 *****

 


 

V  Turystyczny Rajd Samochodowy Lions Klub Duszniki Zdrój

24.06.2017

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

Przez  fakt  złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym uczestnik,  jak również wszyscy  członkowie jego ekipy,  przyjmują tym samym bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu  IV Turystycznego Rajdu Samochodowego Lions jak i wszystkich załączników . W sprawach związanych z uczestnictwem w  TRSL,  uznają jako jedyne władze te, które zostały powołane  regulaminem TRSL . Jednocześnie uczestnicy oświadczają, iż biorą udział w imprezie na własne ryzyko, przejmują na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z ich winy szkody, a tym samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.

Kierowca oświadcza:  że posiada aktualne ubezpieczenie NW, OC oraz prawo jazdy i aktualne badanie techniczne pojazdu. 

                                       

                                                                                                                                                                           ............................................................................
                                                                                                                                                                            ( czytelny podpis kierowcy)

 

Zaproszenie na III Turniej Kobiet gry w kregle.

Bal Charytatywny 2019

Bal Charytatywny 2019

 

 

 

 

 

 

 

Beaujolais Nouveau 2018

 

 

II Kobiecy Turniej Gry w Kręgle 2018

ZAPROSZENIE - II Kobiecy Turniej gry w Kręgle 2018

Logowanie dostępne dla członków Lions Clubu Duszniki-Zdrój